شرکت آسو صنعت زنده رود

تیم آسو صنعت

تیم آسو صنعت

دپارتمان مکانیک
تیم همکاران آسو صنعت

در تصویر مقابل تیم شرکت فنی و مهندسی آسو صنعت را در پایان یک روز کاری مشاهده می نمایی
پ ، ن : در زمان عکاسی آقای مهندس سیامک در ماموریت به سرمی بردند

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای تیم آسو صنعت
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha