شرکت آسو صنعت زنده رود
همکاران
مهندس داوود باستانی

مهندس داوود باستانی

دپارتمان مکانیک
مدیر دپارتمان مکانیک

مهندس داریوش باستانی

مهندس داریوش باستانی

دپارتمان عمران و معماری
مدیر دپارتمان عمران و معماری

مهندس محسن قربانی

مهندس محسن قربانی

دپارتمان صنایع
کارشناس صنایع

ملیحه بیات

ملیحه بیات

دپارتمان عمران و معماری
کارشناس واحد عمران

پریسا مهماندوست

پریسا مهماندوست

دپارتمان عمران و معماری
کارشناس واحد عمران

پویا داوری

پویا داوری

دپارتمان مکانیک
کارشناس بازرگانی

میثم سیامک

میثم سیامک

دپارتمان مکانیک
کارشناس فنی

محسن موسوی

محسن موسوی

دپارتمان مکانیک
کارشناس واحد مکانیک

غزل کامرانیان

غزل کامرانیان

دپارتمان صنایع
کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

محمد رحیمی

محمد رحیمی

دپارتمان صنایع
کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

تیم آسو صنعت

تیم آسو صنعت

دپارتمان مکانیک
تیم همکاران آسو صنعت