همکاران
مهندس داریوش باستانی

مهندس داریوش باستانی

دپارتمان عمران و معماری
مدیر دپارتمان عمران و معماری

مهندس محسن قربانی

مهندس محسن قربانی

دپارتمان صنایع
مدیر دپارتمان صنایع

مهندس داوود باستانی

مهندس داوود باستانی

دپارتمان مکانیک
مدیر دپارتمان مکانیک