شرکت آسو صنعت زنده رود

رضایت نامه - شرکت نوتاز

رضایت نامه - شرکت نوتاز

رضایت نامه - شرکت نوتازان کیمیای جاوید

احتراماً بدینوسیله گواهی می شود که شرکت آسوصنعت زنده رودبه مدیریت آقای داوود باستانیبه عنوان طراح در پروژه های فیمابین طی سال های 1401 الی 1402 با این شرکت همکاری داشته و عملکرد شرکت مذکور رضایت بخش بوده است.

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای رضایت نامه - شرکت نوتاز
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha