شرکت آسو صنعت زنده رود

روند تغيير گشتاور الكتروموتور با افزايش سرعت

روند تغيير گشتاور الكتروموتور با افزايش سرعت

تاریخ مقاله: 1402/09/19
روند تغيير گشتاور الكتروموتور با افزايش سرعت در دو حالت كوپلينگ هاي فيكس و كوپلينگ هاي هيدروليك براي نوارهاي نقاله.
با روشن كردن موتور به سرعت گشتاور توليدي موتور افزايش پيدا مي كند اين گشتاور بايستي بر گشتاور مقاوم غلبه كند تا دوران شكل بگيرد. بين مهندسين طراح استفاده از كوپلينگ مناسب سوالي است اساسي.

در نوار هاي نقاله عامل اصلي حركت الكترو موتور است.يكي از موازد اصلي در طراحي نوار نقاله براي طراحان دانستن رفتار اجزي محرك نوار نقاله و اندازه گيري درست تگشتاور مقاوم است. در طراحي و محاسبات نوار نقاله دانستن اين موضوع بسيار حياتي و شايان ذكر است. با تغيير سرعت دوراني موتور الكتريكي، گشتاور تولبدي توسط الكترو موتور نيز تغيير مي كند.

در نوار نقاله هاي صنعتي  سنگين كار (Heavy Duty) اتصال موتور به گييربكس به دوصورت انجام مي شود. در برخي موارد اين اتصال توسط كوپلينگ هاي فيكس انجام مي پذيرد و در برخي موارد از كوپلينگ هاي هيدرو ليكي استفاده مي گردد. چه زماني از هيدرو كوپلينگ ها استفاده مي شود.؟ در نوار نقاله هايي كه موتور انتخابي براي نوار نقاله تواني بالاتر از Kw 18 باشد از هيدرو كوپلينگ استفاده مي شود. در شكل زير تغييرات گشتاور موتور را در ثانيه هاي اول استارت نسبت به سرعت دوراني براي اتصال موتور و گييربكس به وسيله كوپلينگ هاي فيكس ملاحظه مي فرماييد. 

گشتاور توليدي موتور متناسب با افزايش سرعت دوران تغيير مي كند  که در زیر با خط M نشان داده شده است.

در مقابل نوار نقاله در سرعت هاي مشابه ،گشتاور مخالفي را ايجاد مي كند كه در زير با خط ML نمايش داده شده است. MLb  ميزان گشتاور مقاوم موتور در لحظه استارت است.

در لحظه استارت ميزان تورك موتور MA است و در همان لحظه نوار نقاله تورك مقاوم MLb را اعمال مي كند. با افزايش سرعت دوران گشتاور موتور به عدد MS  در حالت زيني تغيير مي كند و سپس تا مقدار Mk بالا مي رود. اين افزايش متناسب با افزايش تورك مقاوم نقاله است. گشنتاور موتور پس از آن به ميزان گشتاور نامي موتور در سرعت نامي آن كاهش مي يابد كه با MN  شناخته مي شود. ( حدودا 2 ثانيه زمان مي برد تا سرعت موتور به سرعت نامي خود برسد)

تفاضل مربوط به گشتاور توليدي موتور با گشتاور مقاوم نقاله عامل ايجاد شتاب و به حركت در آمدن تسمه نقاله است كه به آن گشتاور شتاب دهنده نيز گفته مي شود MB.

 

نمودار-گشتاور-موتور-باستاني

با اضافه كردن كوپلينگ هيدروليكي به سيستم محركه نوار نقاله، با افزايش سرعت موتور در هنگام استارت از سرعت 0 تا سرعت نامي آن (مثلا 1450 دور بر دقيقه) گشتاور راه انداز موتور مطابق نمودار به همان حالت زيني تغيير مي كند. 

همزمان با افزايش سرعت موتور هيدرو كوپلينگ كه بين موتور و گيير بكس قراردارد نيز به تدريج به دوران در آمده و سرعت چرخش آن افزايش مي يابد.دوران از سمت خروجي به گير بكس و پيرو ان به نوار نقاله منتقل مي گردد. با توجه به اينكه افزايش دور در سمت خروجي هيدرو كوپلينگ به آرامي صورت مي گيرد (بين 10 تا 20 ثانيه  طول مي كشد تا دو طرف كوپلينگ به سرعت يك نواخت برسند يعني 1450 درو بر دقيقه ) در نتيجه تسمه به ارامي به حركت در آمده و ارتعاشات روي آن كم مي باشد و چون شتاب حركت آن پايين است نيرو هاي اضافي  وارد بر تسمه و به طبع ان نيرو هاي اضافه وارد بر شفت نيز بسيار پايين خواهد بود و در مجموع راه اندازي نرمي خواهيم داشت.

نمودار-گشتاور-موتور-در-هنگام-استفاده از كوپلينگ هيدروليك

info@asoosanat.ir

asoosanat.eng.co@gmail.com

Tel: 031-32209956

از توجه شما سپاسگزارم

داوود باستاني

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای روند تغيير گشتاور الكتروموتور با افزايش سرعت
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha