شرکت آسو صنعت زنده رود

الزامات ساخت و نصب سازه هاي فولادي برای سیستم های انتقال مواد

الزامات ساخت و نصب سازه هاي فولادي برای سیستم های انتقال مواد

تاریخ مقاله: 1401/08/09
مدرك الزامات ساخت و نصب سازه هاي فولادي، بيان مجموعه اي از ویژگي هاي اجرایي است كه فرآیندهاي ساخت و نصب سازه هاي فولادي باید داشته باشند. این مدرک برای ساخت و نصب خطوط انتقال مواد و خردایش فراهم گردیده است اما دامنه کاربرد آن می تواند وسیعتر باشد زیرا که براساس آیين نامه هاي زیر تهيه شده است و در خصوص موضوعاتي كه در این مدرك به آنها پرداخته نشده، رعایت مفاد آیين نامه هاي یاد شده الزامي است:
- مقررات ملي ساختمان مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي.
- مقررات ملي ساختمان مبحث یازدهم: اجراي صنعتي ساختمان ها.
- نشریه شماره 55 معاونت برنامه ریزي و امور راهبردي.
- Grouting between Foundations and Bases for support of Equipment and machinery. (ACI 351.1R-99)
  1. مقدمه:

مدرك الزامات ساخت و نصب سازه هاي فولادي، بيان مجموعه اي از ویژگي هاي اجرایي است كه فرآیندهاي ساخت و نصب سازه هاي فولادي باید داشته باشند. این مدرك براساس آیين نامه هاي زیر تهيه شده است و در خصوص موضوعاتي كه در این مدرك به آنها پرداخته نشده، رعایت مفاد آیين نامه هاي یاد شده الزامي است:

 - مقررات ملي ساختمان مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي.

 - مقررات ملي ساختمان مبحث یازدهم: اجراي صنعتي ساختمان ها.

- نشریه شماره 55 معاونت برنامه ریزي و امور راهبردي.

- Grouting between Foundations and Bases for support of Equipment and machinery. (ACI 351.1R-99)

 

  1. دامنه كاربرد

موضوعات مندرج در این مدرك شامل حداقل الزاماتي است كه باید در فرآیند ساخت و نصب هر سازه فولادي كه در مجموعه -------------- يا توسط پيمانكاران او و با مسئوليت اين شركت توليد مي شود رعایت گردد.

 

  1. مدارک فنی سازه فولادي

مقصود از مدارك فني سازه فولادي همه اسنادي است كه به منظور احداث یك سازه فولادي تهيه گشته و توسط افراد واجد صلاحيت رسمي تایيد شده باشد. این مدارك شامل موارد زیر هستند:

 - نقشه هاي محاسباتي؛

 - نقشه هاي كارگاهي؛

 - نقشه هاي نصب؛

-  دستورالعمل بازرسي (ITP)

-  دستورالعمل تایيد شده جوشكاري (WPS)

-  دستورالعمل آماده سازي سطوح و پوشش دهي؛

 - مدرك الزامات ساخت و نصب سازه فولادي.

براي تایيد ساخت و نصب یك سازه فولادي باید تمامي مدارك فوق تهيه شده باشد.

 

 

- نقشه هاي محاسباتي:

نقشه هاي محاسباتي مداركي هستند كه دیدگاه هاي طراحي را درباره هندسه، اجزاء و اتصالات یك سازه فولادي مشخص ميكنند. در این نقشه ها باید جنس مواد، موقعيت ستونها، تراز طبقات، پلان تير ریزي طبقات، دهانه هاي مهار بندي شده و نحوه مهار بندي، نوع و ابعاد مقاطع اعضاء و جزئيات اتصالات هم گون: جوشي، پيچ و مهره اي، مشخص شده باشد. این نقشه ها باید بگونه اي باشند كه بتوان براساس آنها نقشه هاي كارگاهي را بدون ابهام و نياز به تفسير تهيه نمود. الزامي نيست این نقشه ها واجد این ویژگي باشند كه بتوان مستقيماً از روي آنها اقدام به ساخت نمود.

 

- نقشه هاي كارگاهي:

نقشه هاي كارگاهي مداركي هستند كه به منظور ساخت سازه فولادي و براساس نقشه هاي محاسباتي تهيه مي شوند. در این نقشه ها باید جزیيات و تعداد تك تك اعضاء سازه فولادي و موقعيت و چگونگي اتصالات آن مشخص شده باشد. این نقشه ها باید بگونه اي باشند كه بتوان براساس آنها عمليات ساخت را بدون ابهام و نياز به تفسير انجام داد. گاهي ممكن است نقشه هاي كارگاهي به گونه اي تهيه شوند كه عمليات نصب بوسيله آنها انجام پذیرد.

 

- نقشه هاي نصب:

نقشه هاي نصب مداركي هستند كه موقعيت و نحوه قرارگيري هر عضو از سازه و نحوه اتصال اعضاء به یكدیگر را مشخص مي كنند. براي انجام این كار مي بایست به هر عضو براساس نقشه نصب یك علامت/كد/شماره مشخصه اختصاص داده شود.

گاهي ممكن است نياز به تهيه نقشه نصب نباشد و از نقشه هاي كارگاهي به عنوان نقشه نصب استفاده شود.

 

- دستور العمل بازرسي  :(ITP)

دستورالعمل بازرسي (ITP) مدركي است كه مراحل، فعاليت ها، نوع، استانداردهاي بازرسي، معيارهاي پذیرش، نوع و نحوه مستندات و مسووليت فعاليتها را در فرآیند هاي كنترل مراحل ساخت مشخص مي كند.

 

- دستور العمل تأیيد شده جوشكاري :(WPS)

دستورالعمل تایيد شده جوشكاري (WPS) مدركي است كه شيوه جوشكاري، مشخصات فلز جوش و نحوه انجام عمليات جوشكاري را مشخص كرده و صحت اطلاعات مندرج در آن توسط مدرك PQR مورد آزمون واقع شده است.

 

- دستور العمل آماده سازي سطوح و پوشش دهي:

دستورالعمل آماده سازي سطوح و پوشش دهي مدركي است كه آیين نامه و جزئيات آماده سازي سطوح، فام، نوع پوشش، ضخامت و تعداد لایه هاي پوشش و شرایط اجراي ��ن را مشخص مي كند.

 

- مدرك الزامات ساخت و نصب سازه فولادي:

مقصود از الزامات ساخت و نصب همين مدرك حاضر است كه در هر پروژه، توسط واحدهاي مربوطه به پيمانكاران ساخت و نصب ابلاغ مي گردد.

برای دریافت ادامه این مقاله لطفا فایل ذیل را دریافت نمایید

مبانی طراحی سازه های فولادی

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای الزامات ساخت و نصب سازه هاي فولادي برای سیستم های انتقال مواد
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha