شرکت آسو صنعت زنده رود

آشنای با مناقصه طبق قانون

آشنای با مناقصه طبق قانون

تاریخ مقاله: 1401/09/13
در تاریخ سوم بهمن هزار و سیصد و هشتاد و سه قانون برگزارذی مناقصات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید

ماده  دوم این قانون به تعریف مناقصه می پردازد

ماده 2 ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف
می‌شوند:

الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،
که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد
کرده باشد، واگذار می‌شود.

ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار
می‌نماید.

مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت
می‌کند.

د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار
که از سوی مقام دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی
پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد.

هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات
مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام
می‌‌شود.

و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها،
کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی،
ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده
(20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند،
برگزیده می‌شود.

ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضای آنها، غیرمشروط و
خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که
به طرق زیر تعیین می‌شود:

1ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف
مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.

لینک مربوط به متن قانون

دیدگاه های کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.


فرم ارسال دیدگاه شما برای آشنای با مناقصه طبق قانون
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.)
captcha